صفحه كليپها

ويدئو كليپهاى دسته بندى شده

تظاهرات ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت در آمریکا و اروپا - تحریم انتخابات قلابی

تظاهرات ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت در آمریکا و اروپا  - تحریم انتخابات قلابی  مشاهده كليپ

کارزار هزار اشرف برای آزادی و حق حاکمیت مردم و تحریم انتخابات – قسمت سی و دوم

کارزار هزار اشرف برای آزادی و حق حاکمیت مردم و تحریم انتخابات – قسمت سی‌ و دوممشاهده كليپ

کارزار هزار اشرف برای آزادی و حق حاکمیت مردم و تحریم انتخابات – قسمت سی و یکم

کارزار هزار اشرف برای آزادی و حق حاکمیت مردم و تحریم انتخابات – قسمت سی و یکممشاهده كليپ

کارزار هزار اشرف برای آزادی و حق حاکمیت مردم و تحریم انتخابات – قسمت سی‌ام

کارزار هزار اشرف برای آزادی و حق حاکمیت مردم و تحریم انتخابات – قسمت سی‌اممشاهده كليپ

کارزار هزار اشرف برای آزادی و حق حاکمیت مردم و تحریم انتخابات – قسمت بیست و نهم

کارزار هزار اشرف برای آزادی و حق حاکمیت مردم و تحریم انتخابات – قسمت بیست و نهممشاهده كليپ

کارزار هزار اشرف برای آزادی و حق حاکمیت مردم و تحریم انتخابات – قسمت بیست وهشتم

کارزار هزار اشرف برای آزادی و حق حاکمیت مردم و تحریم انتخابات – قسمت بیست و هشتممشاهده كليپ

کسادی حوزه‌های نمایش انتخابات – قسمت سوم

کسادی حوزه‌های نمایش انتخابات – قسمت سوممشاهده كليپ

کسادی حوزه‌های نمایش انتخابات – قسمت دوم

کسادی حوزه‌های نمایش انتخابات – قسمت دوممشاهده كليپ

کسادی حوزه‌های نمایش انتخابات – قسمت اول

کسادی حوزه‌های نمایش انتخابات – قسمت اولمشاهده كليپ

کارزار هزار اشرف برای آزادی و حق حاکمیت مردم و تحریم انتخابات – قسمت بیست و

کارزار هزار اشرف برای آزادی و حق حاکمیت مردم و تحریم انتخابات – قسمت بیست و هفتم مشاهده كليپ

از نگاه مسعود رجوی – مجاهدین و اولین انتخابات ریاست جمهوری

122مشاهده كليپ

کارزار هزار اشرف برای آزادی و حق حاکمیت مردم و تحریم انتخابات – قسمت بیست و ششم

کارزار هزار اشرف برای آزادی و حق حاکمیت مردم و تحریم انتخابات – قسمت بیست و ششممشاهده كليپ

کارزار هزار اشرف برای آزادی و حق حاکمیت مردم و تحریم انتخابات – قسمت بیست و

کارزار هزار اشرف برای آزادی و حق حاکمیت مردم و تحریم انتخابات – قسمت بیست و پنجممشاهده كليپ

کارزار هزار اشرف برای آزادی و حق حاکمیت مردم و تحریم انتخابات – قسمت بیست و ...

کارزار هزار اشرف برای آزادی و حق حاکمیت مردم و تحریم انتخابات – قسمت بیست و چهارممشاهده كليپ

کارزار هزار اشرف برای آزادی و حق حاکمیت مردم و تحریم انتخابات – قسمت بیست و سوم

کارزار هزار اشرف برای آزادی و حق حاکمیت مردم و تحریم انتخابات – قسمت بیستم و سوممشاهده كليپ

کارزار هزار اشرف برای آزادی و حق حاکمیت مردم و تحریم انتخابات – قسمت بیست و دوم

کارزار هزار اشرف برای آزادی و حق حاکمیت مردم و تحریم انتخابات – قسمت بیستم و دوم مشاهده كليپ

کارزار هزار اشرف برای آزادی و حق حاکمیت مردم و تحریم انتخابات – قسمت بیست و یکم

کارزار هزار اشرف برای آزادی و حق حاکمیت مردم و تحریم انتخابات – قسمت بیستم و یکم مشاهده كليپ

کارزار هزار اشرف برای آزادی و حق حاکمیت مردم و تحریم انتخابات – قسمت بیستم

کارزار هزار اشرف برای آزادی و حق حاکمیت مردم و تحریم انتخابات – قسمت بیستممشاهده كليپ

کارزار هزار اشرف برای آزادی و حق حاکمیت مردم و تحریم انتخابات – قسمت نوزدهم

کارزار هزار اشرف برای آزادی و حق حاکمیت مردم و تحریم انتخابات – قسمت نوزدهم مشاهده كليپ

کارزار هزار اشرف برای آزادی و حق حاکمیت مردم و تحریم انتخابات – قسمت هجدهم

کارزار هزار اشرف برای آزادی و حق حاکمیت مردم و تحریم انتخابات – قسمت هجدهممشاهده كليپ

کارزار هزار اشرف برای آزادی و حق حاکمیت مردم و تحریم انتخابات – قسمت شانزدهم

کارزار هزار اشرف برای آزادی و حق حاکمیت مردم و تحریم انتخابات – قسمت شانزدهم  مشاهده كليپ

کارزار هزار اشرف برای آزادی و حق حاکمیت مردم و تحریم انتخابات – قسمت هفدهم

کارزار هزار اشرف برای آزادی و حق حاکمیت مردم و تحریم انتخابات – قسمت هفدهم  مشاهده كليپ

کارزار هزار اشرف برای آزادی و حق حاکمیت مردم و تحریم انتخابات – قسمت پانزدهم

کارزار هزار اشرف برای آزادی و حق حاکمیت مردم و تحریم انتخابات – قسمت پانزدهم  مشاهده كليپ

تظاهرات ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت در کانادا - تحریم انتخابات قلابی در ...

تظاهرات ایرانیان آزاده  و حامیان مقاومت در کانادا - تحریم انتخابات قلابی در حاکمیت نامشروع رژیم آخوندیمشاهده كليپ

در گرداب برجام -پسا برجام! فرصت؟

در گرداب برجام -پسا برجام! فرصت؟مشاهده كليپ

خامنه‌ای و روحانی برجام را گردن هم می‌اندازند

خامنه‌ای و روحانی برجام را گردن هم می‌اندازندمشاهده كليپ

کارزار هزار اشرف برای آزادی و حق حاکمیت مردم و تحریم انتخابات - قسمت چهاردهم

کارزار هزار اشرف برای آزادی و حق حاکمیت مردم و تحریم انتخابات - قسمت چهاردهم مشاهده كليپ

تسلیم و فشار در باتلاق برجام

تسلیم و فشار در باتلاق برجاممشاهده كليپ

کارزار هزار اشرف برای آزادی و حق حاکمیت مردم و تحریم انتخابات - قسمت سیزدهم

کارزار هزار اشرف برای آزادی و حق حاکمیت مردم و تحریم انتخابات - قسمت سیزدهم مشاهده كليپ

کارزار هزار اشرف برای آزادی و حق حاکمیت مردم و تحریم انتخابات - قسمت دوازدهم

کارزار هزار اشرف برای آزادی و حق حاکمیت مردم و تحریم انتخابات - قسمت دوازدهم مشاهده كليپ

کلیپ ارسالی از ورزنه - اصفهان - نصب اطلاعیه ارتش آزادیبخش – قسمت نهم

کلیپ ارسالی از ورزنه - اصفهان - نصب اطلاعیه ارتش آزادیبخش – قسمت نهم مشاهده كليپ

کارزار هزار اشرف برای آزادی و حق حاکمیت مردم و تحریم انتخابات - قسمت یازدهم

کارزار هزار اشرف برای آزادی و حق حاکمیت مردم و تحریم انتخابات - قسمت یازدهم (2)مشاهده كليپ

کارزار هزار اشرف برای آزادی و حق حاکمیت مردم و تحریم انتخابات - قسمت دهم

کارزار هزار اشرف برای آزادی و حق حاکمیت مردم و تحریم انتخابات - قسمت دهممشاهده كليپ

روحانی کیست؟

آخوند حسن روحانیمشاهده كليپ

کارزار هزار اشرف برای آزادی و حق حاکمیت مردم و تحریم انتخابات - قسمت هشتم

کارزار هزار اشرف برای آزادی و حق حاکمیت مردم و تحریم انتخابات - قمست هشتم مشاهده كليپ

کارزار هزار اشرف برای آزادی و حق حاکمیت مردم و تحریم انتخابات - قسمت هفتم

کارزار هزار اشرف برای آزادی و حق حاکمیت مردم و تحریم انتخابات - قمست هفتم مشاهده كليپ

کارزار هزار اشرف برای آزادی و حق حاکمیت مردم و تحریم انتخابات - قسمت ششم

کارزار هزار اشرف برای آزادی و حق حاکمیت مردم و تحریم انتخابات - قمست ششم مشاهده كليپ

کارزار هزار اشرف برای آزادی و حق حاکمیت مردم و تحریم انتخابات - قسمت پنجم

کارزار هزار اشرف برای آزادی و حق حاکمیت مردم و تحریم انتخابات - قمست پنجم مشاهده كليپ

کارزار هزار اشرف برای آزادی و حق حاکمیت مردم و تحریم انتخابات - قسمت چهارم

شماره 4مشاهده كليپ

کارزار هزار اشرف برای آزادی و حق حاکمیت مردم و تحریم انتخابات - قسمت سوم

کارزار هزار اشرف برای آزادی و حق حاکمیت مردم و تحریم انتخابات - قمست سوم مشاهده كليپ

کارزار هزار اشرف برای آزادی و حق حاکمیت مردم و تحریم انتخابات (قسمت دوم)

کارزار هزار اشرف برای آزادی و حق حاکمیت مردم و تحریم انتخابات(شماره2)مشاهده كليپ

تحریم انتخابات قلابی در حاکمیت نامشروع رژیم آخوندی - گزارشی از شهرهای میهن‎

پرایتک داخلهمشاهده كليپ

در #انتخابات به کی #رای میدی؟ رای من #سرنگونی... - محمود رویایی

محمود رویاییمشاهده كليپ

نمای خبر - جنگ انتخابات و کابوس قیام

روحاني و لاريجاني مشاهده كليپ

نمای خبر- جنگ انتخابات مغلوبه می‌شود

1مشاهده كليپ

میان‌پرده انتخابات

آخوند حسن روحانیمشاهده كليپ